هیات رئیسه هتلداران فارس

آقای حسن سیادتان

Mr. Hassan Siadatan

رئیس هیئت مدیره

Head of Hotel

آقای افشین جعفر تهرانی

Mr. Afshin Tehrani

نائب رئیس

Assistant

آقای فرزاد نگهداری

Mr.Farzad Negahdari

بازرس

Inspector

آقای حمید سجادیان

Mr.Hamid Sajjadian

عضو اصلی

Community members

آقای محمدرضا کمالی سروستانی

Mr.Mohammad reza Kamali

عضو اصلی

Community members

آقای محمدرضا عبدلیانپور

Mr.Mohamadreza Abdolianpoor

خزانه دار

Treasurer