کمیته بازرسی

  • شرح وظایف

  • 1- بازرسی و بازدید از کلیه هتلهای جامعه در دوره های 3 ماهه
    2- نظارت کمی و کیفی بر عملکرد و سرویس دهی هتلها
    3- تهیه گزارش از بازدیدها و ارائه به دبیر جامعه

    4- رسیدگی به شکایات و تخلفات در هتل ها

لینک های مرتبط