کمیته نرخ گذاری

  • شرح وظایف

  • 1-تهیه نرخ کلیه بخشها و قسمتهای درامد زای هتلها بسته به درجه و گروه آنها

    2-کنترل و برسی قیمتهای پیشین هر 6 ماه یک بار بسته به تورم و کاست خدمات و سرویسها تا در صورت لزوم افزایش یا کاهش یابد

    3-تهیه نرخ موارد خواص در صورت درخواست هتلها بسته به رسیپی و کاست ارائه شده توسط آنها

    4-هماهنگی با اداره کنترل و تعزیرات جهت بوجود نیامدن مشکلات احتمالی در خصوص نرخهای اعلامی

لینک های مرتبط